logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Informacje dla pacjentw  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Informacje dla pacjentw

Sposoby przyjmowania 
Udostpnienie dokumentacji 
Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Sposoby przyjmowania


Zasady oglne przyjcia do szpitala

Kady pacjent ma prawo do wyboru szpitala, w ktrym chce podj leczenie.
Pacjent na leczenie jest przyjmowany na podstawie skierowania na Izbie Przyj.
Przyjcie do szpitala psychiatrycznego i leczenie wymaga zgody pacjenta wyraonej na pimie.
Pacjenci kierowani s na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia Sdu.
W przypadku braku moliwoci przyjcia do szpitala w dniu zgoszenia, pacjent powinien zosta wpisany na list oczekujcych-dotyczy oddziaw:
Psychosomatycznego, Nerwic , Rehabilitacji Neurologicznej, ZOL, Odwykowego.
Pacjent ubezpieczony, posiadajcy aktualny dowd ubezpieczenia, ma prawo do bezpatnego leczenia.
Powysza procedura nie obowizuje w przypadku zagroenia ycia, w nagych wypadkach jak rwnie leczenia psychiatrycznego i odwykowego, ktre jest w caoci finansowane przez NFZ.
Pacjentami nieuprawnionymi do bezpatnego leczenia s osoby, ktre nie posiadaj waciwego skierowania i s nieubezpieczone.
Osoba, ktra zamierza skorzysta ze wiadcze opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowizana jest przedstawi potwierdzenie prawa do ich uzyskania.
Jeeli pacjent w dniu korzystania wiadcze nie posiada aktualnego zawiadczenia potwierdzajcego prawo do wiadcze, moe taki dokument przedstawi w innym czasie:

• w terminie 7 dni od dnia zakoczenia udzielania wiadczenia lub
• jeli przebywa w szpitalu – nie pniej ni w terminie 30 dni od dnia przyjcia.

Niedostarczenie dokumentu w wyej wymienionych terminach moe skutkowa obcieniem pacjenta kosztami udzielonego wiadczenia!
Na Izbie Przyj dokonuje si badania lekarskiego osb ze skierowaniem do szpitala oraz kwalifikuje do pniejszej hospitalizacji oraz przyjmuje si chorych zakwalifikowanych do hospitalizacji na dany oddzia.
Pacjent skierowany na leczenie szpitalne powinien mie ze sob:

1. skierowanie do Szpitala,
2. wyniki bada diagnostycznych,
3. karty informacyjne dotyczce przebytego leczenia,
4. dowd ubezpieczenia,
5. dowd tosamoci,
6. przybory toaletowe (mydo, szczotk do zbw, past, przybory do golenia, grzebie, rczniki), kapcie, klapki pod prysznic, wasn bielizn osobist, piam i szlafrok.

Pacjent po zakoczeniu hospitalizacji powinien otrzyma kart informacyjn oraz, w zalenoci od potrzeb, informacje dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowania do lekarzy specjalistw.
Wicej informacji znajduje si na stronie www.nfz.gov.pl
Przyjcia do Zakadu Opiekuczo Leczniczego odbywaj si na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Dla podopiecznych udzielanie wiadcze zdrowotnych jest bezpatne.
Podopieczni ponosz opaty za wyywienie i zakwaterowanie.
Do podstawowych dziaa zakadu naley udzielanie caodobowych wiadcze, obejmujcych swoim zakresem: podstawow opiek lekarsk, dostp do konsultacji specjalistycznych, czynnoci pielgnacyjne, opiekucze i socjalne, stosowanie diety, terapi zajciow, stymulacj do aktywnoci yciowej, zajcia edukacyjne i rekreacyjne, aktywizacj spoeczn, wspprac z rodzinami oraz zapewnienie wg potrzeb bada laboratoryjnych, wiadcze z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, rodkw farmaceutycznych i materiaw medycznych na zlecenie lekarza zakadu.

SWPZZPOZ nie pobiera opat za przechowywanie zwok, gdy okres przechowywania zwok jest krtszy ni 72 godziny.


Podmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2016-07-12 12:47:44
Licznik odwiedzin strony: 9748


Historia zmian artykuu:
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012