Przyjmowanie i załatwianie spraw

Korespondencję, w tym także faksy, przesyłki kurierskie i inne przyjmuje Kancelaria Szpitala i przekazuje do zadekretowania Dyrektorowi Naczelnemu Szpitala, a w przypadku jego nieobecności – Zastępcy.

Zadekretowaną korespondencję odnotowaną w Dzienniku Korespondencyjnym przekazuje za potwierdzeniem odbioru właściwym komórkom organizacyjnym, bądź też stanowiskom do bezzwłocznego załatwienia.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Kancelaria Szpitala udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy można załatwić w formie pisemnej lub ustnej

Załatwiane sprawy w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez Dyrektora Naczelnego Szpitala lub w czasie jego nieobecności przez Zastępcę.

Sprawy dotyczące świadczeń medycznych załatwiają i udzielają wyjaśnień ordynatorzy oddziałów

Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy.

W sprawie skarg i wniosków:
Dyrektor Naczelny mgr inż. Mirosław Ślifirczyk przyjmuje:

Wtorek: 12:00 – 14:00
Czwartek: 8:00 – 10:00

Rzecznik Praw Pacjenta dostępny jest pod adresem:
Rzecznik Praw Pacjenta


  • Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
  • Osoba Odpowiedzialna za treść: Wojciech Jakubowski
  • Osoba Wprowadzająca Dane: Wojciech Jakubowski
  • Data publikacji: 12 stycznia 2022 02:12
  • Data ostatniej modyfikacji: 17 stycznia 2022 23:13

Historia zmian
Czynność Data aktualizacji Zaktualizował/a
Modyfikacja 12 stycznia 2022 02:13 admin Podgląd
Modyfikacja 12 stycznia 2022 02:12 admin Podgląd
Skip to content