logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Informacje dla pacjentw  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Informacje dla pacjentw

Sposoby przyjmowania 
Udostpnienie dokumentacji 
Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Udostpnienie dokumentacji


INSTRUKCJA UDOSTPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

INSTRUKCJA UDOSTPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ w Samodzielnym Wojewdzkim Publicznym Zespole Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.

Instrukcja ma na celu ustalenie jednolitych zasad udostpniania dokumentacji medycznej pacjentom, osobom upowanionym, przedstawicielom ustawowym pacjenta oraz organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowizujcych przepisw prawa.

I. Zakres stosowania.

Instrukcja obowizuje we wszystkich komrkach organizacyjnych Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, zwanego dalej SWPZZPOZ, udzielajcych wiadcze zdrowotnych.

II. Prowadzenie dokumentacji medycznej.

1. Dokumentacj medyczn naley prowadzi zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajw, zakresu i wzorw dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069).
2. Zakoczon histori choroby naley niezwocznie, nie pniej jednak ni w terminie 3 dni po wypisaniu pacjenta, przekazywa do Dziau Organizacji, Rozlicze i Statystyki (parter pawilonu II psychiatrycznego).
3. Za prawidowo prowadzonej dokumentacji odpowiedzialni s Lekarze kierujcy Oddziaami/Kierownicy komrek organizacyjnych SWPZZPOZ.

III. Dokumentacja medyczna jest udostpniana:

1) pacjentowi, ktrego ta dokumentacja dotyczy, przebywajcemu w SWPZZPOZ, w przypadku wyraenia przez niego takiej woli;
2) pacjentowi, ktrego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tosamoci: np.: dowd osobisty, paszport;
3) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
a) rodzicom, do chwili ukoczenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego,
b) opiekunom ustanowionym przez sd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad maoletnim, opieka nad niepenosprawnym lub ubezwasnowolnionym, kurator itp.);
4) osobie upowanionej przez pacjenta, posiadajcej pisemne upowanienie;
5) po mierci pacjenta prawo wgldu w dokumentacj medyczn ma osoba upowaniona przez pacjenta za ycia w pisemnym owiadczeniu.

IV. Formy udostpniania dokumentacji medycznej.

Dokumentacja jest udostpniana:
1) do wgldu w siedzibie podmiotu udzielajcego wiadczenie zdrowotne w obecnoci lekarza prowadzcego lub upowanionego przez Dyrektora pracownika Dziau Organizacji, Rozlicze i Statystyki (parter pawilonu II psychiatrycznego) z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom moliwoci sporzdzenia notatek lub zdj;
2) poprzez sporzdzenie jej wycigw, odpisw, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginau za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeeniem zwrotu po wykorzystaniu, na danie organw wadzy publicznej albo sdw powszechnych, a take w przypadku gdy zwoka w wydaniu dokumentacji mogaby spowodowa zagroenie ycia lub zdrowia pacjenta; w dokumentacji szpitala pozostawia si kserokopi oryginau;
4) za porednictwem rodkw komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym noniku danych.

V. Zasady udostpniania dokumentacji medycznej.

1) W celu uzyskania wycigu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba przez niego upowaniona, skada pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.
2) W przypadku odbioru dokumentacji przez osob upowanion, dodatkowo naley zoy upowanienie do wydania dokumentacji medycznej sporzdzone w obecnoci pracownika upowanionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upowanienie musi by zaopatrzone w notarialnie lub urzdowo powiadczony podpis upowaniajcego.
3) Wnioski mona skada od poniedziaku do pitku, w dni robocze:
- w Kancelarii SWPZZPOZ w godz. 8:00 – 14:00 lub przesa na adres SWPZZPOZ (ul. Krychnowicka 1, 26 – 607 Radom).
4) Udostpnienie dokumentacji medycznej nastpi w terminie do 7 dni roboczych, liczc od daty zoenia wniosku.
5) Odbir kopii dokumentacji medycznej w godz.8:00 – 14:00 w dni robocze, od poniedziaku do pitku w Dziale Organizacji, Rozlicze i Statystyki (parter pawilonu II psychiatrycznego).
6) Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi by potwierdzone podpisem wydajcego i odbierajcego oraz dat wydania na zoonym wniosku, a wniosek doczony do dokumentacji medycznej pacjenta.

VI. Udostpnianie dokumentacji na zewntrz.

1) Udostpnianie przez pracownikw dokumentacji medycznej pacjenta na zewntrz SWPZZPOZ organom i podmiotom uprawnionym nastpuje na podstawie pisemnej akceptacji Dyrektora SWPZZPOZ lub jego Zastpcw.
2) Dokumentacja medyczna udostpniana jest:
a) podmiotom udzielajcym wiadcze zdrowotnych, jeeli dokumentacja ta jest niezbdna do zapewnienia cigoci wiadcze zdrowotnych;
b) organom wadzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorzdu zawodw medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewdzkim, w zakresie niezbdnym do wykonywania przez te podmioty ich zada, w szczeglnoci kontroli i nadzoru;
c) ministrowi waciwemu do spraw zdrowia, sdom, w tym sdom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sdowym i rzecznikom odpowiedzialnoci zawodowej, w zwizku z prowadzonym postpowaniem;
d) uprawnionym na mocy odrbnych ustaw organom i instytucjom, jeeli badanie zostao przeprowadzone na ich wniosek;
e) organom rentowym oraz zespoom do spraw orzekania o niepenosprawnoci,w zwizku z prowadzonym przez nie postpowaniem;
f) podmiotom prowadzcym rejestry usug medycznych, w zakresie niezbdnym do prowadzenia rejestrw;
g) zakadom ubezpiecze, za pisemn zgod pacjenta;
h) lekarzowi, pielgniarce lub poonej, w zwizku z prowadzeniem procedury oceniajcej podmiot udzielajcy wiadcze zdrowotnych na podstawie przepisw o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbdnym do jej przeprowadzenia;
3) Udostpnienie dokumentacji medycznej nastpuje w trybie zapewniajcym zachowanie poufnoci i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i zastrzeeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeli udostpnia si orygina dokumentacji.
4) W razie wydania oryginaw dokumentacji medycznej naley pozostawi jej kopie, chyba, e zwoka w jej wydaniu mogaby narazi pacjenta na szkod.

VII. Zasady odpatnoci za udostpnian dokumentacj medyczn.

1) Za udostpnienie dokumentacji medycznej w formie wycigw, odpisw lub kopii SWPZZPOZ pobiera opat. Podstaw wyliczenia kwoty odpatnoci jest publikowana przez prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego wysoko przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
2) Wysoko opat wynosi:
a) za jedn stron wycigu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie moe przekracza 0,002 przecitnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i wynosi 8.70 PLN,
b) za jedn stron kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - nie moe przekracza 0,00007 przecitnego wynagrodzenia jw. i wynosi 0,30 PLN,
c) za sporzdzenie wycigu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym noniku danych, jeeli zakad prowadzi dokumentacj medyczn w formie elektronicznej - nie moe przekracza 0,0004 przecitnego wynagrodzenia jw.

VIII. Przechowywanie dokumentacji medycznej.

1) SWPZZPOZ przechowuje dokumentacj medyczn przez okres 20 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym dokonano w niej ostatniego wpisu, z wyjtkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciaa lub zatrucia, ktra jest przechowywana przez 30 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpi zgon;
b) dokumentacji medycznej dotyczcej dzieci do ukoczenia 2 roku ycia, ktra jest przechowywana przez 22 lata;
c) zdj rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacj medyczn pacjenta, ktre s przechowywane przez 10 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym wykonano zdjcie;
d) skierowa na badania lub zlece lekarza, ktre s przechowywane przez 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym udzielono wiadczenia bdcego przedmiotem skierowania lub zlecenia.
2) Po upywie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposb uniemoliwiajcy identyfikacj pacjenta, ktrego dotyczya.
3) Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upowaniona moe zwrci si z prob do Dyrektora Szpitala o wydanie oryginau historii choroby dopiero po upywie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, lecz nie pniej ni do koca I kwartau roku nastpnego po tym okresie.

IX. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziaalnoci leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1638 ze zm.);
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1318 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922.);
- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajw, zakresu i wzorw dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069);

Tekst ujednolicony obowizujcy od dnia 11 maja 2017r.


Podmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2017-10-19 10:31:52
Licznik odwiedzin strony: 11303


Historia zmian artykuu:
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012