logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Komunikaty i ogoszenia  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Informacje dla pacjentw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Komunikaty i ogoszenia 
Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Komunikaty i ogoszenia


OGOSZENIE

Dzie 14.08.2020r. dla pracownikw SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy – odbir za wito przypadajce w sobot 15.08.2020.

OGOSZENIE

Zaproszenie do skadania ofert i zaczniki „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Termomodernizacja pawilonu szpitalnego nr 4” w plikach poniej.
zaproszenie.pdf
zalaczniki.pdf


OGOSZENIE

Podzikowania od Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego...
podziekowania.pdf


OGOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, zatrudni:
1. Lekarzy specjalistw psychiatrw;
2. Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub chccych si specjalizowa;
3. Lekarzy posiadajcych inne specjalizacje;
4. Psychologw.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i pacy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Zatrudni rwnie lekarzy specjalistw psychiatrw na umow kontraktow do penienia dyurw medycznych.
Blisze informacje mona uzyska:
Jan Krzysztof Bartel - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - (48) 332 450 00
krzysztof.bartel@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Marzena Gd - Kierownik Dziau Sub Pracowniczych - (48) 332 45 16
marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


OGOSZENIE

Serdecznie dzikujemy wszystkim darczycom za pomoc przekazan naszemu Szpitalowi...
podziekowania.pdf


OGOSZENIE

Projekt „Zakup niezbdnego sprztu oraz adaptacja pomieszcze w zwizku z pojawieniem si koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewdztwa mazowieckiego” jest realizowany ze rodkw UE w ramach RPO WM 2014-2020. Cakowita warto projektu to 150 mln z.OGOSZENIE

Istnieje moliwo skorzystania z teleporady psychologicznej.
Numery telefonw do pobrania poniej.
wsparcie.pdf


OGOSZENIE

Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagroenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwoania pacjent nie ma obowizku dostarczenia do wiadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginau skierowania w zwizku z umieszczeniem pacjenta na licie oczekujcych na udzielenie wiadczenia opieki zdrowotnej.
Pacjent powinien dostarczy orygina skierowania w terminie 21 dni od dnia zakoczenia stanu zagroenia epidemicznego, jednake nie pniej ni w dniu udzielenia wiadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
rozporzadzenie.pdf


OGOSZENIE

Informacja o ograniczeniach w zwizku z pandemi koronawirusa w SWPZZPOZ w Radomiu:
informacja.pdf


OGOSZENIE


Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego ogasza pierwsz edycj budetu obywatelskiego.
Wicej o projekcie tutaj:
plikbom.pdf
Poniej promocyjne wideo:
OGOSZENIE

Wstpna wycena systemu przywoawczego z montaem. System ma by zamontowany w salach i azienkach pacjentw na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.
wycena0120.pdf


OGOSZENIE

Naprawa i przegld rozdzielnia typ. RNL o nr 315/57 rok produkcji 2011 producent Elektromonta Lublin wraz ukadem SZR.
Objawy:
1. wieci si kontrolka AWARIA
2. Zosta wymieniony bezpiecznik na pierwszej fazie w podstawie bezp. 2F OPV 10/3 6A.
Ukad nadal nie pracuje w trybie automatycznym.
Termin skadania ofert do 11.12.2019r. na adres:
piotr.wojcieski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogasza przetarg na wynajcie w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci usugowo-handlowej.
Termin otwarcia ofert dnia 14.11.2019 r. godz.10:30 w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, sala konferencyjna, I pitro.
Ofert naley zoy w formie pisemnej w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, I pitro w znakowanej i zamknitej kopercie z dopiskiem „nie otwiera” przed 14.11.2019 r. godz. 10:30.
Wymagane wpacenie wadium w wysokoci 500 z przelewem na konto Getin Noble Bank S.A. nr 11 1560 0013 2326 9573 8000 0018 do terminu otwarcia ofert.
Oczekiwana wysoko czynszu minimum 15,00 z. netto + VAT/m2.
Warunki do sporzdzenia oferty - do odbioru w dziale administracji w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, pokj nr 6.
Termin zawarcia umowy wyznacza si w okresie nie duszym ni 30 dni od daty rozstrzygnicia przetargu.


OGOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, zatrudni:
1. Lekarzy specjalistw psychiatrw;
2. Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub chccych si specjalizowa;
3. Lekarzy posiadajcych inne specjalizacje.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i pacy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Zatrudnimy take lekarzy specjalistw psychiatrw na umow kontraktow do penienia dyurw medycznych.
Blisze informacje mona uzyska:
Jan Krzysztof Bartel - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - (48) 332 450 00
krzysztof.bartel@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Marzena Gd - Kierownik Dziau Sub Pracowniczych - (48) 332 45 16
marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogasza przetarg na wynajcie w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 15 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci usugowo - handlowej.
Termin otwarcia ofert dnia 14.03.2019 r. godz.10:30 w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, sala konferencyjna, I pitro.
Ofert naley zoy w formie pisemnej w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, I pitro w oznakowanej i zamknitej kopercie z dopiskiem „nie otwiera” przed 14.03.2019 r. godz. 10:30.
Wymagane wpacenie wadium w wysokoci 500 z przelewem na konto Getin Noble Bank S.A. nr 11 1560 0013 2326 9573 8000 0018 do terminu otwarcia ofert.
Oczekiwana wysoko czynszu minimum 15,00 z. netto + VAT/m2.
Warunki do sporzdzenia oferty - do odbioru w dziale administracji w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, pokj nr 6.
Termin zawarcia umowy wyznacza si w okresie nie duszym ni 30 dni od daty rozstrzygnicia przetargu.


OGOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ma zaszczyt zaprosi na konferencj naukowo - szkoleniow "Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019 r."
Konferencja odbdzie si 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 15:00 na sali kinowej Szpitala.
Udzia w konferencji jest bezpatny.
Patronat honorowy - Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Program szczegowy ju wkrtce.
Zapraszamy.


OGOSZENIE

Budynki szpitalne s dostosowane dla potrzeb osb niepenosprawnych.

OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 103,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci gastronomicznej.
Wynajmujcy we wasnym zakresie zapewnia wszystkie pozwolenia i decyzje organw kontrolujcych tak dziaalno.
Warunki prowadzenia dziaalnoci bd zawarte w umowie.
Zainteresowanych prosimy o skadanie ofert do 10.12.2018 r.
Rozpoczcie dziaalnoci od 01.01.2019 r.
Kontakt pod numerem tel. 332 46 19.


OGOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni specjalist psychoterapii uzalenie, lub specjalist psychoterapii uzalenie w procesie certyfikacji.
Bliszych informacji udziela Kierownik Dziau Sub Pracowniczych – mgr Marzena Gd – tel. 48/ 332-45-16.

OGOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, prosi o skadanie oferty na dokonanie okresowego przegldu dieslowskiego zespou prdotwrczego GI220kVA (2 szt.) oraz FOGO 30 kVA (1 szt.), zainstalowanego w obiekcie stacji trafo na terenie szpitala bdcego pod nadzorem Zleceniodawcy.
Termin skadania ofert: 09.11.2018r.
Termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy.
Zaczniki do pobrania poniej:
skan.pdf,
wzor.doc,
zakres.pdf.


OGOSZENIE

Informacja o inwestycjach zrealizowanych przy pomocy dotacji celowych z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego w 2017 roku do pobrania informacja2017.pdf.

OGOSZENIE

Zaproszenie do skadania ofert na przeglad i pomiar termowizyjny rozdzielnicy RN-W nN w SWPZZPOZ w Radomiu. Termin skadania ofert do 23.02.2018 do godz. 10:00 w sekretariacie Szpitala lub mailowo:
sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Zacznik:
oferta1.pdf

OGOSZENIE

Rozstrzygnicie konkursu ofert na udzielanie wiadcze zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej i kierowanie Oddziaem Rehabilitacji Neurologicznej do pobrania poniej.
rozstrzygniecie.pdf

OGOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, prosi o skadanie oferty na dokonanie okresowego przegldu dieslowskiego zespou prdotwrczego GI220kVA (2 szt.) oraz FOGO 30 kVA (1 szt.), zainstalowanego w obiekcie stacji trafo na terenie szpitala bdcego pod nadzorem Zleceniodawcy.
Termin skadania ofert: 18.09.2017r.
Termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy.
Zakres prac wyszczeglniony w umowie.
Zaczniki do pobrania:
Wzr umowy:
wzor_umowy.doc
Skan protokou:
skan_protokol.pdf


OGOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, prosi o skadanie oferty na dokonanie przegldu stacji trafo SN/nN.
Termin skadania ofert: do 02.06.2017 r.
Termin wykonania: 14 dni od daty podpisania umowy.
Zakres przegldu stacji SN/nN:
-przegld rozdzielni SN;
-kontrola dziaania aparatury czeniowej SN;
-kontrola stanu uziemie i pocze wyrwnawczych;
-badanie izolacji uzwoje oraz pomiar rezystancji uzwoje transformatora;
-przegld transformatora T1 i T2 wraz z badaniem parametrw oleju;
-pomiar rezystancji izolacji;
-przegld rozdzielni NN;
-kontrola dziaania aparatury NN;
-prby funkcjonalne aparatury NN w zakresie dziaania ukadu SZR i agregatu;
-kontrola poprawnoci pracy baterii kompensacji mocy biernej;
-weryfikacja wskaza aparatury pomiarowej;
-ogldziny oglne czci budowlanej;
-sprawdzenie wszystkich pocze rubowych.
W przypadku zainteresowania i potrzeby uzyskania szczegowych informacji potrzebnych do wyceny dostpne s one w Dziale Gwnego Inyniera.
Kontakt: p. Marcin Kamiski tel. 725-014-262.
Materiay do pobrania:
Rozmieszczenie urzdze w stacji: rozmieszczenie.pdf
Schemat zabezpiecze stacji: schemat.pdf


OGOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, prosi o skadanie oferty na dokonanie przegldu central i systemw przeciwpoarowych zainstalowanych w Pawilonach nr 1, 4, 5, 6, 7, 8 oraz poradni na ul. Reja 30.
Termin skadania ofert: do 02.06.2017 r.
Termin wykonania: 14 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku zainteresowania wszelkie materiay do wyceny s dostpne w Dziale Gwnego Inyniera.
Kontakt: p. Marcin Kamiski tel. 725-014-262.


OGOSZENIE

Zawiadomienie o rozstrzygniciu postpowania na penienie obowizkw Inspektora nadzoru do pobrania tutaj:
rozstrzygniecie102016.pdf


OGOSZENIE

Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Adam Struzik zaprasza do udziau w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu".
Regulamin konkursu dostpny na stronie:
www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html

OGOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1 ogasza przetarg.
Wicej informacji w pliku pdf do pobrania poniej.
ogloszenie.pdf

OGOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1 zamierza sprzeda analizator biochemiczny PRESTIGE z roku 2005 oraz Flexor Junior z 2007 r.
Urzdzenia s do obejrzenia w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w SWPZZPOZ.
Prosimy o skadanie ofert pisemnych w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1 do dnia 31.05.2016 r.

OGOSZENIE

Zawiadomienie o rozstrzygniciu postpowania.
W wyniku przeprowadzenia czynnoci zwizanych z badaniem i ocen zoonych ofert, Samodzielny Wojewdzki Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu informuje, e w postpowaniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad:
"Termomodernizacja budynkw pawilonw szpitalnych Nr 1 i 5 wraz z wymian owietlenia wbudowanego na energooszczdne"
dokona wyboru nastpujcych ofert:
Brana konstrukcyjno-budowlana:
Biuro Obsugi Budownictwa Urbanelis Bogusaw ul. Chrobrego 52 m. 14, 26-600 Radom - cena oferty - 19000 z.
Brana elektryczna:
Zakad Instalacji Elektrycznych G. Kosowski Rajec Szlachecki 180A, 26-613 Radom 15 - cena oferty - 7000 z.
Brana sanitarna:
Zakad usug Inwestycyjnych Budowlano-Instalacyjnych Adam Sztal ul. Chaubiskiego 15B m. 2, 26-600 Radom - cena oferty - 18000 z.


OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada na sprzeda aparat rtg SIRESKOP CX marki Siemens z 1997 roku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 45 04 lub mailowo na adres:
sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, pomieszczenie o powierzchni 25 i 17 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci usugowo – handlowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.

OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogasza przetarg na wynajcie w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszcze o powierzchni 25 i 17 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci usugowo – handlowej.
Termin otwarcia ofert dnia 19.10.2015 r. godz. 11:30 w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, sala konferencyjna, I pitro.
Ofert naley zoy w formie pisemnej w terminie do dnia 19.10.2015 r. do godz. 10:00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, I pitro.
Wymagane wpacenie wadium w wysokoci 500 z. przelewem na konto Getin Noble Bank S.A. nr 71 1560 0013 2326 9573 8000 0005 do dnia otwarcia ofert.
Warunki do sporzdzenia oferty – do odbioru w dziale administracji w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, pokj nr 6.
Rozpoczcie dziaalnoci z dniem 15.11.2015 r. Oczekiwana wysoko czynszu minimum 28 z. + VAT / m2 cznie z c.o.
Dodatkowo bd doliczane opaty za media energi elektryczn i wod + cieki wg wskaza urzdze pomiarowych.

OGOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 informuje, e agregat prdotwrczy Wola, kupia firma:
MEGAVAT 77 Damian Herman
ul. Szenwalda 9A/14
41-800 Zabrze
Kwota zakupu wyniosa 10160 PLN.

OGOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada do wynajcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, dwa pomieszczenia o powierzchni 25 m2 i 17 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci usugowo - handlowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.

OGOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada do wynajcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, pomieszczenia o powierzchni 148,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci gastronomicznej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.

OGOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada na sprzeda agregat prdotwrczy Wola 84ZPP-78H12 z 1986 roku.
Pierwszy wpis do dziennika pracy 18.02.1986 r. Ostatni pod koniec 2010 roku.
Przegldy coroczne od 1987 do 2010 r. wszystkie udokumentowane protokoami przegldw. Pena dokumentacja. Agregat w peni sprawny.
Cena wyjciowa 10000 PLN.
Oferty naley skada do 07.08.2015 na adres:
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Osoba do kontaktu: Marcin Kamiski - tel. 725-014-262.

OGOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 poszukuje firmy, ktra dokona wycinki drzew na terenie szpitala. Naley wyci nastpujce drzewa:
1. wierk obwd 136cm
2. topola obwd 290cm
3. akacja obwd ok 50cm.
Oferty naley skada do 08.07.2015r do godziny 11.00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1.
Termin wykonania usugi max. do 15.07.2015 r.
Osoba do kontaktu: Robert Mikowski - kier.dziau Gwnego Inyniera - tel.502-815-371.

OGOSZENIE

Rozstrzygnicie postpowania na przygotowanie i publikacj 2 artykuw informacyjno-promocyjnych do pobrania w formie pliku pdf poniej
rozstrzygniecie2.pdf

OGOSZENIE

Zaproszenie do zoenia oferty na przygotowanie i publikacj 2 artykuw informacyjno-promocyjnych (ogosze prasowych) dotyczcych projektu:
„Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymian owietlenia na energooszczdne”.
Zacznik do pobrania poniej
zaproszenie2.pdf

OGOSZENIE

Rozstrzygnicie postpowania na przygotowanie i publikacj 3 artykuw informacyjno-promocyjnych do pobrania w formie pliku pdf poniej
rozstrzygniecie1.pdf

OGOSZENIE

Zaproszenie do zoenia oferty na przygotowanie i publikacj 3 artykuw informacyjno-promocyjnych (ogosze prasowych) dotyczcych projektu:
„Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymian owietlenia na energooszczdne”.
Zacznik do pobrania poniej
zaproszenie.pdf

OGOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 ogasza konkurs ofert na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej z okreleniem zakresu robt koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego budynku zabytkowego "DWOREK" znajdujcego si na terenie SWPZZPOZ przy ul.Krychnowickiej 1 w Radomiu.
Ekspertyza zostanie wykorzystana przy sporzdzaniu dokumentacji projektowej remontu budynku.
Ekspertyza musi by zgodna z obowizujcymi przepisami i podpisana przez osob posiadajc odpowiednie uprawnienia budowlane (kserokopia w zaczeniu).
Termin skadania ofert : 18.02.2015r do godz.11.00
Miejsce skadania ofert: SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1.
Ofert naley zoy w formie pisemnej.
Osoba do kontaktu: Robert Mikowski - spec ds budowlanych tel.502-815-371 w godz. od 8.00-do 14.00
Zdjcia wiby dachowej spakowane do formatu zip do pobrania tutaj
Dworek2.zip
Rozstrzygnicie postpowania do pobrania poniej:
konstr.pdf


OGOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 ogasza konkurs ofert na wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej z okreleniem zakresu robt koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego budynku zabytkowego "DWOREK" znajdujcego si na terenie SWPZZPOZ przy ul.Krychnowickiej 1 w Radomiu.
Ekspertyza zostanie wykorzystana przy sporzdzaniu dokumentacji projektowej remontu budynku.
Ekspertyza musi by zgodna z obowizujcymi przepisami i spenia wszelkie wymogi Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw.
Termin skadania ofert : 12.02.2015r do godz.11.00
Miejsce skadania ofert: SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1
Ofert naley zoy w formie pisemnej.
Osoba do kontaktu: Robert Mikowski - spec ds budowlanych tel.502-815-371 w godz. od 8.00-do 14.00
Zdjcia obiektu spakowane do formatu zip do pobrania tutaj
dworek.zip
Rozstrzygnicie postpowania do pobrania poniej:
mykol.pdf


OGOSZENIE

Ogoszenie o zaproszeniu do skadania ofert na:
"Rozbirk starej kotowni wglowej wraz z kominem i wiatami w Samodzielnym Wojewdzkim Publicznym Zespole Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom".


Zaczniki:
Ogoszenie
Opis
Zacznik nr 1
Zacznik nr 1
Zacznik nr 1

OGOSZENIE

Informacja w sprawie posiadanej floty samochodowej naszego Zakadu:
Jeden samochd osobowy marki KIA Rio
- rok produkcji 2013
- data zakupu 12.02.2014
- koszt zakupu brutto 46450 PLN.
Samochd wykorzystywany jest jako rodek lokomocji do zaatwiania spraw subowych poza nasz jednostk.
Codziennie transportuje przesyki pocztowe. Peni funkcj kuriersk pomidzy instytucjami.


OGOSZENIE

Wymiana okien i drzwi oraz owietlenia wbudowanego na energooszczdne w starej czci Zakadu Opiekuczo - Leczniczego Psychiatrycznego dofinansowana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 258.803,65 z.OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajcia wolne powierzchnie przy ul. Krychnowickiej 1:
- na dziaalno usugow medyczn pow. 110,53 m2 w pawilonie nr 1;
- na dziaalno gostronomiczn pow. 163,15 m2 w budynku administracji.

Kontakt telefoniczny: (48) 332-46-19


OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej informuje, i w 2012 roku oddziay psychiatryczne dla dzieci i modziey (caodobowy i dzienny) oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Modziey zaprzestay dziaalnoci z powodu braku lekarzy specjalistw psychiatrw dzieci i modziey.
Nasz podmiot nie posiada zatem moliwoci diagnozowania i leczenia dzieci i modziey w powyszym zakresie.


OGOSZENIE

Dostpny jest przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, ktry zosta opracowany przez Departament Zdrowia Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie.
Przewodnik stanowi rdo informacji o podmiotach wiadczcych usugi dla osb z zaburzeniami psychicznymi, obejmujce wiadczenia opieki zdrowotnej, pomocy spoecznej oraz moliwoci aktywizacji zawodowej, w podziale na poszczeglne powiaty wojewdztwa mazowieckiego.
Przewodnik zosta pozytywnie zaopiniowany przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Wersja elektroniczna przewodnika w formacie pdf do pobrania poniej.

Pobierz przewodnik

OGOSZENIE

ZARZDZENIE Nr 32/2012
Dyrektora
Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
z dnia 13 wrzenia 2012r.

w sprawie zmiany Zarzdzenia nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wdroenia Regulaminu dotyczcego sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej

1.
Dokonuje si zmiany 1 Zarzdzenia nr 43/2011 na nastpujce brzmienie: „Na podstawie Porozumienia z dnia 12 wrzenia 2011r. w sprawie realizacji Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom wprowadzam Regulamin dotyczcy sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta, osoby represjonowanej oraz represjonowanym politycznie onierzom – grnikom”.

2.
Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.


OGOSZENIE

Uwaga! Dziaalno oddziau dziecico - modzieowego caodobowego zostaa zawieszona do odwoania

OGOSZENIE

Zacznik 1 do ZARZDZENIA Nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. Dyrektora Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu w sprawie wdroenia Regulaminu dotyczcego sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej. Regulamin dotyczcy sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej.

I. Cel:
Program "Szpitale przyjazne kombatantom" ma na celu zabezpieczenie realizacji wiadcze zdrowotnych dla Kombatantw i Osb Represjonowanych na terenie Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w taki sposb, aby osign popraw dostpnoci, jakoci i organizacji udzielanych wiadcze zdrowotnych.

II. Zasady:
1. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunkw do prawidowego leczenia poprzez pen realizacj obowizujcych zapisw zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych.(Dz. U. z 2008r, nr 164 poz.1027, ze zm.).
2. Respektowanie prawa kombatantw do korzystania poza kolejnoci i bez skierowa od lekarza ze wiadcze opieki zdrowotnej.


III. Rodzaje dokumentw uprawniajcych do wiadcze zdrowotnych:
1. Kombatanci na podstawie zawiadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych.
2. Inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych o symbolu ZUS Rw-51
3. Osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych o symbolu ZUS Rw-52.
4. Legitymacje przynalenoci do organizacji kombatanckiej nie s dokumentem okrelajcym status kombatanta.


IV. Opis postpowania:
1. Wszyscy pracownicy szpitala (stosownie do zajmowanego stanowiska) posiadaj niezbdn wiedz, w zakresie Regulaminu postpowania przyjtego w jednostce w ramach programu.
2. Osoba uprawniona informuje personel medyczny o fakcie posiadania dokumentu uprawniajcego do wiadcze zdrowotnych poza kolejnoci.
3. Personel podejmuje czynnoci zgodnie z Regulaminem.
4. Personel oznacza dokumentacj medyczn symbolem K.OR u gry Historii Choroby, natomiast teczk w ktrej znajduje si Historia Choroby w lewym grnym rogu np. O/P1-K.OR.


V. Przestrzeganie zaoe programu:
Osoba uprawniona w trakcie pobytu w jednostce moe zawsze kontaktowa si z Penomocnikiem ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych - mgr Boena Kosiska Pielgniarka Naczelna tel. (48) 332-45-56.

OGOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielgniarek i Poonych realizuje projekt systemowy "Ksztacenie zawodowe pielgniarek i poonych w ramach studiw pomostowych", ktry jest wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na lata 2007 - 2013.
Projekt zakada, e w latach 2008 - 2015 dwadziecia cztery tysice pielgniarek i poonych z caego kraju bdzie mogo uzupeni kwalifikacje i uzyska dyplom ukoczenia studiw wyszych na poziomie licencjata pielgniarstwa lub poonictwa, uznawany automatycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje w ww. projekcie mona uzyska na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).


OGOSZENIE

Infolinia w sprawie grypy A/ H1N1

W zwizku z zagroeniem epidemiologicznym wywoanym wirusem grypy A/ H1N1, z dniem 29.04.2009 roku uruchomiona zostaa infolinia, ktra udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa A/H1N1.
Na pytania odpowiada bd eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Gwnego Inspektora Sanitarnego.
Numery telefonw stacjonarnych:
1. (22) 54-21-412 – czynny caodobowo,
2. (22) 54-21-413 – czynny od 8:00 do 16:00,
3. (22) 54-21-414 – czynny od 8:00 do 16:00.
Jednoczenie informujemy, e aktualne informacje dotyczce wirusa grypy A/ H1N1 znajduj si na stronach internetowych:
Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl
Gwnego Inspektoratu Sanitarnego – www.pis.gov.plPodmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2020-08-04 13:11:07
Licznik odwiedzin strony: 42071


Historia zmian artykuu:
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012