logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Komunikaty i ogoszenia  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Informacje dla pacjentw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Komunikaty i ogoszenia 
Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Komunikaty i ogoszenia


OGOSZENIE

Uwaga! Dziaalno oddziau dziecico - modzieowego caodobowego zostaa zawieszona do odwoania

OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom dziaajc na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o dziaalnoci leczniczej(Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135)
OGASZAM KONKURS OFERT
na wiadczenia zdrowotne w Samodzielnym Wojewdzkim Publicznym Zespole Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, w zakresie:
- opisu bada EEG.
Szczegowy opis organizacji wiadcze zdrowotnych, warunki konkursu, projekt umowy, formularz ofertowy dostpne s w siedzibie Udzielajcego zamwienia a take jako zaczniki do pobrania poniej.
Wszelkich informacji nt. konkursu udziela:
p.o. Z-ca Dyrektora ds. .Lecznictwa - lek. Jan Krzysztof Bartel
Tel 48/ 332 45 503.
Umowa na udzielenie zamwienia na wiadczenia zdrowotne w powyszym zakresie bdzie zawarta na okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.
Zapraszamy do skadania ofert lekarzy wykonujcych zawd medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.
Oferty naley skada w zamknitych kopertach z podaniem nazwy oferenta oraz oznaczeniem „Konkurs ofert – opis bada EEG” w Sekretariacie Szpitala do dnia 18.06.2012r do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastpi w dniu 18.06.2012r o godz. 1100 w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, sala konferencyjna I pitro.
Termin zwizania ofert nie duszy ni 14 dni od upywu terminu skadania ofert.
Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunicia terminu skadania ofert.

Zaczniki:


OGOSZENIE

Dyrekcja Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni:
1. Lekarza specjalist psychiatr.
2. Lekarza specjalist psychiatr dzieci i modziey lub psychiatr dziecicego.
3. Lekarza bez specjalizacji chccego specjalizowa si w zakresie psychiatrii, psychiatrii dziecicej lub psychiatrii dzieci i modziey.
4. Lekarza specjalist chorb wewntrznych.
5. Lekarza specjalist pediatr - w niepenym wymiarze pracy

Informacje: (048) 332-45-16.


OGOSZENIE

Zacznik 1 do ZARZDZENIA Nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. Dyrektora Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu w sprawie wdroenia Regulaminu dotyczcego sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej. Regulamin dotyczcy sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej.

I. Cel:
Program "Szpitale przyjazne kombatantom" ma na celu zabezpieczenie realizacji wiadcze zdrowotnych dla Kombatantw i Osb Represjonowanych na terenie Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w taki sposb, aby osign popraw dostpnoci, jakoci i organizacji udzielanych wiadcze zdrowotnych.

II. Zasady:
1. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunkw do prawidowego leczenia poprzez pen realizacj obowizujcych zapisw zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych.(Dz. U. z 2008r, nr 164 poz.1027, ze zm.).
2. Respektowanie prawa kombatantw do korzystania poza kolejnoci i bez skierowa od lekarza ze wiadcze opieki zdrowotnej.


III. Rodzaje dokumentw uprawniajcych do wiadcze zdrowotnych:
1. Kombatanci na podstawie zawiadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych.
2. Inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych o symbolu ZUS Rw-51
3. Osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych o symbolu ZUS Rw-52.
4. Legitymacje przynalenoci do organizacji kombatanckiej nie s dokumentem okrelajcym status kombatanta.


IV. Opis postpowania:
1. Wszyscy pracownicy szpitala (stosownie do zajmowanego stanowiska) posiadaj niezbdn wiedz, w zakresie Regulaminu postpowania przyjtego w jednostce w ramach programu.
2. Osoba uprawniona informuje personel medyczny o fakcie posiadania dokumentu uprawniajcego do wiadcze zdrowotnych poza kolejnoci.
3. Personel podejmuje czynnoci zgodnie z Regulaminem.
4. Personel oznacza dokumentacj medyczn symbolem K.OR u gry Historii Choroby, natomiast teczk w ktrej znajduje si Historia Choroby w lewym grnym rogu np. O/P1-K.OR.


V. Przestrzeganie zaoe programu:
Osoba uprawniona w trakcie pobytu w jednostce moe zawsze kontaktowa si z Penomocnikiem ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych - mgr Boena Kosiska Pielgniarka Naczelna tel. 48 3324556.

OGOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielgniarek i Poonych realizuje projekt systemowy "Ksztacenie zawodowe pielgniarek i poonych w ramach studiw pomostowych", ktry jest wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na lata 2007 - 2013.
Projekt zakada, e w latach 2008 - 2015 dwadziecia cztery tysice pielgniarek i poonych z caego kraju bdzie mogo uzupeni kwalifikacje i uzyska dyplom ukoczenia studiw wyszych na poziomie licencjata pielgniarstwa lub poonictwa, uznawany automatycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje w ww. projekcie mona uzyska na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).


OGOSZENIE

Infolinia w sprawie grypy A/ H1N1

W zwizku z zagroeniem epidemiologicznym wywoanym wirusem grypy A/ H1N1, z dniem 29.04.2009 roku uruchomiona zostaa infolinia, ktra udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa A/H1N1.
Na pytania odpowiada bd eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Gwnego Inspektora Sanitarnego.
Numery telefonw stacjonarnych:
1. (22) 54-21-412 – czynny caodobowo,
2. (22) 54-21-413 – czynny od 8:00 do 16:00,
3. (22) 54-21-414 – czynny od 8:00 do 16:00.
Jednoczenie informujemy, e aktualne informacje dotyczce wirusa grypy A/ H1N1 znajduj si na stronach internetowych:
Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl
Gwnego Inspektoratu Sanitarnego – www.pis.gov.pl


Podmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2012-06-12 08:04:37
Licznik odwiedzin strony: 461


Uwaga: Ogldasz wersj archiwaln artykuu!

Powrt do wersji aktualnej artykuu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012