logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Komunikaty i ogoszenia  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Informacje dla pacjentw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Komunikaty i ogoszenia 
Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Komunikaty i ogoszenia


OGOSZENIE

Zaproszenie do zoenia oferty na przygotowanie i publikacj 2 artykuw informacyjno-promocyjnych (ogosze prasowych) dotyczcych projektu:
„Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymian owietlenia na energooszczdne”.
Zacznik do pobrania poniej
zaproszenie2.pdf

OGOSZENIE

Rozstrzygnicie postpowania na przygotowanie i publikacj 3 artykuw informacyjno-promocyjnych do pobrania w formie pliku pdf poniej
rozstrzygniecie1.pdf

OGOSZENIE

Zaproszenie do zoenia oferty na przygotowanie i publikacj 3 artykuw informacyjno-promocyjnych (ogosze prasowych) dotyczcych projektu:
„Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymian owietlenia na energooszczdne”.
Zacznik do pobrania poniej
zaproszenie.pdf

OGOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 ogasza konkurs ofert na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej z okreleniem zakresu robt koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego budynku zabytkowego "DWOREK" znajdujcego si na terenie SWPZZPOZ przy ul.Krychnowickiej 1 w Radomiu.
Ekspertyza zostanie wykorzystana przy sporzdzaniu dokumentacji projektowej remontu budynku.
Ekspertyza musi by zgodna z obowizujcymi przepisami i podpisana przez osob posiadajc odpowiednie uprawnienia budowlane (kserokopia w zaczeniu).
Termin skadania ofert : 18.02.2015r do godz.11.00
Miejsce skadania ofert: SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1.
Ofert naley zoy w formie pisemnej.
Osoba do kontaktu: Robert Mikowski - spec ds budowlanych tel.502-815-371 w godz. od 8.00-do 14.00
Zdjcia wiby dachowej spakowane do formatu zip do pobrania tutaj
Dworek2.zip
Rozstrzygnicie postpowania do pobrania poniej:
konstr.pdf


OGOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 ogasza konkurs ofert na wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej z okreleniem zakresu robt koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego budynku zabytkowego "DWOREK" znajdujcego si na terenie SWPZZPOZ przy ul.Krychnowickiej 1 w Radomiu.
Ekspertyza zostanie wykorzystana przy sporzdzaniu dokumentacji projektowej remontu budynku.
Ekspertyza musi by zgodna z obowizujcymi przepisami i spenia wszelkie wymogi Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw.
Termin skadania ofert : 12.02.2015r do godz.11.00
Miejsce skadania ofert: SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1
Ofert naley zoy w formie pisemnej.
Osoba do kontaktu: Robert Mikowski - spec ds budowlanych tel.502-815-371 w godz. od 8.00-do 14.00
Zdjcia obiektu spakowane do formatu zip do pobrania tutaj
dworek.zip
Rozstrzygnicie postpowania do pobrania poniej:
mykol.pdf


OGOSZENIE

Ogoszenie o zaproszeniu do skadania ofert na:
"Rozbirk starej kotowni wglowej wraz z kominem i wiatami w Samodzielnym Wojewdzkim Publicznym Zespole Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom".


Zaczniki:
Ogoszenie
Opis
Zacznik nr 1
Zacznik nr 1
Zacznik nr 1

OGOSZENIE

Informacja w sprawie posiadanej floty samochodowej naszego Zakadu:
Jeden samochd osobowy marki KIA Rio
- rok produkcji 2013
- data zakupu 12.02.2014
- koszt zakupu brutto 46450 PLN.
Samochd wykorzystywany jest jako rodek lokomocji do zaatwiania spraw subowych poza nasz jednostk.
Codziennie transportuje przesyki pocztowe. Peni funkcj kuriersk pomidzy instytucjami.


OGOSZENIE

Wymiana okien i drzwi oraz owietlenia wbudowanego na energooszczdne w starej czci Zakadu Opiekuczo - Leczniczego Psychiatrycznego dofinansowana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 258.803,65 z.OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajcia wolne powierzchnie przy ul. Krychnowickiej 1:
- na dziaalno usugow medyczn pow. 110,53 m2 w pawilonie nr 1;
- na dziaalno gostronomiczn pow. 163,15 m2 w budynku administracji.

Kontakt telefoniczny: (48) 332-46-19


OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej informuje, i w 2012 roku oddziay psychiatryczne dla dzieci i modziey (caodobowy i dzienny) oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Modziey zaprzestay dziaalnoci z powodu braku lekarzy specjalistw psychiatrw dzieci i modziey.
Nasz podmiot nie posiada zatem moliwoci diagnozowania i leczenia dzieci i modziey w powyszym zakresie.


OGOSZENIE

Dostpny jest przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, ktry zosta opracowany przez Departament Zdrowia Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie.
Przewodnik stanowi rdo informacji o podmiotach wiadczcych usugi dla osb z zaburzeniami psychicznymi, obejmujce wiadczenia opieki zdrowotnej, pomocy spoecznej oraz moliwoci aktywizacji zawodowej, w podziale na poszczeglne powiaty wojewdztwa mazowieckiego.
Przewodnik zosta pozytywnie zaopiniowany przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Wersja elektroniczna przewodnika w formacie pdf do pobrania poniej.

Pobierz przewodnik

OGOSZENIE

ZARZDZENIE Nr 32/2012
Dyrektora
Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
z dnia 13 wrzenia 2012r.

w sprawie zmiany Zarzdzenia nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wdroenia Regulaminu dotyczcego sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej

1.
Dokonuje si zmiany 1 Zarzdzenia nr 43/2011 na nastpujce brzmienie: „Na podstawie Porozumienia z dnia 12 wrzenia 2011r. w sprawie realizacji Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom wprowadzam Regulamin dotyczcy sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta, osoby represjonowanej oraz represjonowanym politycznie onierzom – grnikom”.

2.
Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.


OGOSZENIE

Uwaga! Dziaalno oddziau dziecico - modzieowego caodobowego zostaa zawieszona do odwoania

OGOSZENIE

Dyrekcja Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni:
1. Lekarza specjalist psychiatr.
2. Lekarza specjalist psychiatr dzieci i modziey lub psychiatr dziecicego.
3. Lekarza bez specjalizacji chccego specjalizowa si w zakresie psychiatrii, psychiatrii dziecicej lub psychiatrii dzieci i modziey.
4. Lekarza specjalist chorb wewntrznych.
5. Lekarza specjalist pediatr - w niepenym wymiarze pracy

Informacje: (48) 332-45-16.


OGOSZENIE

Zacznik 1 do ZARZDZENIA Nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. Dyrektora Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu w sprawie wdroenia Regulaminu dotyczcego sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej. Regulamin dotyczcy sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej.

I. Cel:
Program "Szpitale przyjazne kombatantom" ma na celu zabezpieczenie realizacji wiadcze zdrowotnych dla Kombatantw i Osb Represjonowanych na terenie Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w taki sposb, aby osign popraw dostpnoci, jakoci i organizacji udzielanych wiadcze zdrowotnych.

II. Zasady:
1. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunkw do prawidowego leczenia poprzez pen realizacj obowizujcych zapisw zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych.(Dz. U. z 2008r, nr 164 poz.1027, ze zm.).
2. Respektowanie prawa kombatantw do korzystania poza kolejnoci i bez skierowa od lekarza ze wiadcze opieki zdrowotnej.


III. Rodzaje dokumentw uprawniajcych do wiadcze zdrowotnych:
1. Kombatanci na podstawie zawiadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych.
2. Inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych o symbolu ZUS Rw-51
3. Osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych o symbolu ZUS Rw-52.
4. Legitymacje przynalenoci do organizacji kombatanckiej nie s dokumentem okrelajcym status kombatanta.


IV. Opis postpowania:
1. Wszyscy pracownicy szpitala (stosownie do zajmowanego stanowiska) posiadaj niezbdn wiedz, w zakresie Regulaminu postpowania przyjtego w jednostce w ramach programu.
2. Osoba uprawniona informuje personel medyczny o fakcie posiadania dokumentu uprawniajcego do wiadcze zdrowotnych poza kolejnoci.
3. Personel podejmuje czynnoci zgodnie z Regulaminem.
4. Personel oznacza dokumentacj medyczn symbolem K.OR u gry Historii Choroby, natomiast teczk w ktrej znajduje si Historia Choroby w lewym grnym rogu np. O/P1-K.OR.


V. Przestrzeganie zaoe programu:
Osoba uprawniona w trakcie pobytu w jednostce moe zawsze kontaktowa si z Penomocnikiem ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych - mgr Boena Kosiska Pielgniarka Naczelna tel. (48) 332-45-56.

OGOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielgniarek i Poonych realizuje projekt systemowy "Ksztacenie zawodowe pielgniarek i poonych w ramach studiw pomostowych", ktry jest wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na lata 2007 - 2013.
Projekt zakada, e w latach 2008 - 2015 dwadziecia cztery tysice pielgniarek i poonych z caego kraju bdzie mogo uzupeni kwalifikacje i uzyska dyplom ukoczenia studiw wyszych na poziomie licencjata pielgniarstwa lub poonictwa, uznawany automatycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje w ww. projekcie mona uzyska na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).


OGOSZENIE

Infolinia w sprawie grypy A/ H1N1

W zwizku z zagroeniem epidemiologicznym wywoanym wirusem grypy A/ H1N1, z dniem 29.04.2009 roku uruchomiona zostaa infolinia, ktra udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa A/H1N1.
Na pytania odpowiada bd eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Gwnego Inspektora Sanitarnego.
Numery telefonw stacjonarnych:
1. (22) 54-21-412 – czynny caodobowo,
2. (22) 54-21-413 – czynny od 8:00 do 16:00,
3. (22) 54-21-414 – czynny od 8:00 do 16:00.
Jednoczenie informujemy, e aktualne informacje dotyczce wirusa grypy A/ H1N1 znajduj si na stronach internetowych:
Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl
Gwnego Inspektoratu Sanitarnego – www.pis.gov.plPodmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2015-03-30 11:33:58
Licznik odwiedzin strony: 377


Uwaga: Ogldasz wersj archiwaln artykuu!

Powrt do wersji aktualnej artykuu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012