logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Komunikaty i ogoszenia  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Informacje dla pacjentw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Komunikaty i ogoszenia 
Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Komunikaty i ogoszenia


OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej informuje, i w 2012 roku oddziay psychiatryczne dla dzieci i modziey (caodobowy i dzienny) oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Modziey zaprzestay dziaalnoci z powodu braku lekarzy specjalistw psychiatrw dzieci i modziey.
Nasz podmiot nie posiada zatem moliwoci diagnozowania i leczenia dzieci i modziey w powyszym zakresie.


OGOSZENIE

Prosimy o przedstawienie oferty na wiadczenie usugi ywienia pacjentw i zabezpieczenia posikw dla pacjentw naszego szpitala w formie cateringu lub innej.
W przypadku zainteresowania udzielimy szczegowych informacji o iloci, kalorycznoci i rodzaju posikw.
Prosimy o bezporedni kontakt.

Wszelkich informacji udziela z-ca dyr. tel. 667807207

OGOSZENIE

Dostpny jest przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, ktry zosta opracowany przez Departament Zdrowia Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie.
Przewodnik stanowi rdo informacji o podmiotach wiadczcych usugi dla osb z zaburzeniami psychicznymi, obejmujce wiadczenia opieki zdrowotnej, pomocy spoecznej oraz moliwoci aktywizacji zawodowej, w podziale na poszczeglne powiaty wojewdztwa mazowieckiego.
Przewodnik zosta pozytywnie zaopiniowany przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Wersja elektroniczna przewodnika w formacie pdf do pobrania poniej.

Pobierz przewodnik

OGOSZENIE

ZARZDZENIE Nr 32/2012
Dyrektora
Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
z dnia 13 wrzenia 2012r.

w sprawie zmiany Zarzdzenia nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wdroenia Regulaminu dotyczcego sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej

1.
Dokonuje si zmiany 1 Zarzdzenia nr 43/2011 na nastpujce brzmienie: „Na podstawie Porozumienia z dnia 12 wrzenia 2011r. w sprawie realizacji Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom wprowadzam Regulamin dotyczcy sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta, osoby represjonowanej oraz represjonowanym politycznie onierzom – grnikom”.

2.
Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.


OGOSZENIE

Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zesp Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, posiada do wynajcia w budynku administracji powierzchni 163,15 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci gastronomicznej.
Kontakt telefoniczny: 48 332-46-19

OGOSZENIE

Uwaga! Dziaalno oddziau dziecico - modzieowego caodobowego zostaa zawieszona do odwoania

OGOSZENIE

Dyrekcja Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni:
1. Lekarza specjalist psychiatr.
2. Lekarza specjalist psychiatr dzieci i modziey lub psychiatr dziecicego.
3. Lekarza bez specjalizacji chccego specjalizowa si w zakresie psychiatrii, psychiatrii dziecicej lub psychiatrii dzieci i modziey.
4. Lekarza specjalist chorb wewntrznych.
5. Lekarza specjalist pediatr - w niepenym wymiarze pracy

Informacje: (048) 332-45-16.


OGOSZENIE

Zacznik 1 do ZARZDZENIA Nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. Dyrektora Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu w sprawie wdroenia Regulaminu dotyczcego sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej. Regulamin dotyczcy sposobu i zasad udzielania wiadcze zdrowotnych osobom posiadajcym status kombatanta lub osoby represjonowanej.

I. Cel:
Program "Szpitale przyjazne kombatantom" ma na celu zabezpieczenie realizacji wiadcze zdrowotnych dla Kombatantw i Osb Represjonowanych na terenie Samodzielnego Wojewdzkiego Publicznego Zespou Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w taki sposb, aby osign popraw dostpnoci, jakoci i organizacji udzielanych wiadcze zdrowotnych.

II. Zasady:
1. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunkw do prawidowego leczenia poprzez pen realizacj obowizujcych zapisw zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych.(Dz. U. z 2008r, nr 164 poz.1027, ze zm.).
2. Respektowanie prawa kombatantw do korzystania poza kolejnoci i bez skierowa od lekarza ze wiadcze opieki zdrowotnej.


III. Rodzaje dokumentw uprawniajcych do wiadcze zdrowotnych:
1. Kombatanci na podstawie zawiadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych.
2. Inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych o symbolu ZUS Rw-51
3. Osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych o symbolu ZUS Rw-52.
4. Legitymacje przynalenoci do organizacji kombatanckiej nie s dokumentem okrelajcym status kombatanta.


IV. Opis postpowania:
1. Wszyscy pracownicy szpitala (stosownie do zajmowanego stanowiska) posiadaj niezbdn wiedz, w zakresie Regulaminu postpowania przyjtego w jednostce w ramach programu.
2. Osoba uprawniona informuje personel medyczny o fakcie posiadania dokumentu uprawniajcego do wiadcze zdrowotnych poza kolejnoci.
3. Personel podejmuje czynnoci zgodnie z Regulaminem.
4. Personel oznacza dokumentacj medyczn symbolem K.OR u gry Historii Choroby, natomiast teczk w ktrej znajduje si Historia Choroby w lewym grnym rogu np. O/P1-K.OR.


V. Przestrzeganie zaoe programu:
Osoba uprawniona w trakcie pobytu w jednostce moe zawsze kontaktowa si z Penomocnikiem ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych - mgr Boena Kosiska Pielgniarka Naczelna tel. 48 3324556.

OGOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielgniarek i Poonych realizuje projekt systemowy "Ksztacenie zawodowe pielgniarek i poonych w ramach studiw pomostowych", ktry jest wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na lata 2007 - 2013.
Projekt zakada, e w latach 2008 - 2015 dwadziecia cztery tysice pielgniarek i poonych z caego kraju bdzie mogo uzupeni kwalifikacje i uzyska dyplom ukoczenia studiw wyszych na poziomie licencjata pielgniarstwa lub poonictwa, uznawany automatycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje w ww. projekcie mona uzyska na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).


OGOSZENIE

Infolinia w sprawie grypy A/ H1N1

W zwizku z zagroeniem epidemiologicznym wywoanym wirusem grypy A/ H1N1, z dniem 29.04.2009 roku uruchomiona zostaa infolinia, ktra udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa A/H1N1.
Na pytania odpowiada bd eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Gwnego Inspektora Sanitarnego.
Numery telefonw stacjonarnych:
1. (22) 54-21-412 – czynny caodobowo,
2. (22) 54-21-413 – czynny od 8:00 do 16:00,
3. (22) 54-21-414 – czynny od 8:00 do 16:00.
Jednoczenie informujemy, e aktualne informacje dotyczce wirusa grypy A/ H1N1 znajduj si na stronach internetowych:
Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl
Gwnego Inspektoratu Sanitarnego – www.pis.gov.pl


Podmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2013-02-27 11:17:19
Licznik odwiedzin strony: 420


Uwaga: Ogldasz wersj archiwaln artykuu!

Powrt do wersji aktualnej artykuu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012