logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Komunikaty i ogłoszenia  
   
Strona główna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Społeczna Szpitala

Majątek i finanse

Informacje dla pacjentów

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Zamówienia Publiczne

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia 
Obsługa biuletynuSłowo:

Administrator:

Hasło:

Komunikaty i ogłoszenia


OGŁOSZENIE

Prosimy o przedstawienie oferty na świadczenie usługi żywienia pacjentów i zabezpieczenia posiłków dla pacjentów naszego szpitala w formie cateringu lub innej.
W przypadku zainteresowania udzielimy szczegółowych informacji o ilości, kaloryczności i rodzaju posiłków.
Prosimy o bezpośredni kontakt.

Wszelkich informacji udziela z-ca dyr. tel. 667807207

OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej(Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135)

OGŁASZAM KONKURS OFERT

na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, w zakresie:

- porad kompleksowo-konsultacyjnych dla osób z autyzmem dziecięcym

Szczegółowy opis organizacji świadczeń zdrowotnych, warunki konkursu, projekt umowy, formularz ofertowy dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz jako załączniki poniżej.
Wszelkich informacji nt. konkursu udziela:
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. Jan Krzysztof Bartel
Tel 48/ 332 45 503.

Umowa na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w powyższym zakresie będzie zawarta na okres od dnia 02.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
Zapraszamy do składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy oferenta oraz oznaczeniem „Konkurs ofert – pediatra” w Sekretariacie Szpitala do dnia 17.12.2012r do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2012r o godz. 11:00 w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, sala konferencyjna I piętro.
Termin związania ofertą nie dłuższy niż 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki:
Formularz oferty
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Opis organizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz osób korzystających ze świadczeń
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych


OGŁOSZENIE

Unieważnienie postępowania

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654) i art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Nr 210 poz. 2135) unieważniam postępowanie konkursowe na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, w zakresie
porad kompleksowo-konsultacyjnych dla osób z autyzmem dziecięcym
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


OGŁOSZENIE

Dostępny jest przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, który został opracowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Przewodnik stanowi źródło informacji o podmiotach świadczących usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmujące świadczenia opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz możliwości aktywizacji zawodowej, w podziale na poszczególne powiaty województwa mazowieckiego.
Przewodnik został pozytywnie zaopiniowany przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Wersja elektroniczna przewodnika w formacie pdf do pobrania poniżej.

Pobierz przewodnik

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012
Dyrektora
Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
z dnia 13 września 2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wdrożenia Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej

§1.
Dokonuje się zmiany §1 Zarządzenia nr 43/2011 na następujące brzmienie: „Na podstawie Porozumienia z dnia 12 września 2011r. w sprawie realizacji Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom wprowadzam Regulamin dotyczący sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta, osoby represjonowanej oraz represjonowanym politycznie żołnierzom – górnikom”.

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, posiada do wynajęcia w budynku administracji powierzchnię 163,15 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Kontakt telefoniczny: 48 332-46-19

OGŁOSZENIE

Uwaga! Działalność oddziału dziecięco - młodzieżowego całodobowego została zawieszona do odwołania

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni:
1. Lekarza specjalistę psychiatrę.
2. Lekarza specjalistę psychiatrę dzieci i młodzieży lub psychiatrę dziecięcego.
3. Lekarza bez specjalizacji chcącego specjalizować się w zakresie psychiatrii, psychiatrii dziecięcej lub psychiatrii dzieci i młodzieży.
4. Lekarza specjalistę chorób wewnętrznych.
5. Lekarza specjalistę pediatrę - w niepełnym wymiarze pracy

Informacje: (048) 332-45-16.


OGŁOSZENIE

Załącznik 1 do ZARZĄDZENIA Nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu w sprawie wdrożenia Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej. Regulamin dotyczący sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej.

I. Cel:
Program "Szpitale przyjazne kombatantom" ma na celu zabezpieczenie realizacji świadczeń zdrowotnych dla Kombatantów i Osób Represjonowanych na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w taki sposób, aby osiągnąć poprawę dostępności, jakości i organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych.

II. Zasady:
1. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunków do prawidłowego leczenia poprzez pełną realizację obowiązujących zapisów zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.(Dz. U. z 2008r, nr 164 poz.1027, ze zm.).
2. Respektowanie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością i bez skierowań od lekarza ze świadczeń opieki zdrowotnej.


III. Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych:
1. Kombatanci na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51
3. Osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
4. Legitymacje przynależności do organizacji kombatanckiej nie są dokumentem określającym status kombatanta.


IV. Opis postępowania:
1. Wszyscy pracownicy szpitala (stosownie do zajmowanego stanowiska) posiadają niezbędną wiedzę, w zakresie Regulaminu postępowania przyjętego w jednostce w ramach programu.
2. Osoba uprawniona informuje personel medyczny o fakcie posiadania dokumentu uprawniającego do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.
3. Personel podejmuje czynności zgodnie z Regulaminem.
4. Personel oznacza dokumentację medyczną symbolem K.OR u góry Historii Choroby, natomiast teczkę w której znajduje się Historia Choroby w lewym górnym rogu np. O/P1-K.OR.


V. Przestrzeganie założeń programu:
Osoba uprawniona w trakcie pobytu w jednostce może zawsze kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - mgr Bożena Kosińska Pielęgniarka Naczelna tel. 48 3324556.

OGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych realizuje projekt systemowy "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
Projekt zakłada, że w latach 2008 - 2015 dwadzieścia cztery tysiące pielęgniarek i położnych z całego kraju będzie mogło uzupełnić kwalifikacje i uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, uznawany automatycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje w ww. projekcie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).


OGŁOSZENIE

Infolinia w sprawie grypy A/ H1N1

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem grypy A/ H1N1, z dniem 29.04.2009 roku uruchomiona została infolinia, która udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa A/H1N1.
Na pytania odpowiadać będą eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Numery telefonów stacjonarnych:
1. (22) 54-21-412 – czynny całodobowo,
2. (22) 54-21-413 – czynny od 8:00 do 16:00,
3. (22) 54-21-414 – czynny od 8:00 do 16:00.
Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje dotyczące wirusa grypy A/ H1N1 znajdują się na stronach internetowych:
Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl
Głównego Inspektoratu Sanitarnego – www.pis.gov.pl


Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za treść): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzająca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykułu: 2012-11-16 07:49:51
Licznik odwiedzin strony: 451


Uwaga: Oglądasz wersję archiwalną artykułu!

Powrót do wersji aktualnej artykułu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012